E-Service

 
ระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service)
 
  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  คู่มือการให้บริการประชาชน
 
 
ระบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ขัดข้อง
 
  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  คู่มือการให้บริการประชาชน

  

 
^