E-Service

ระบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ขัดข้อง
 
 
                                                                                 
  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  คู่มือการให้บริการประชาชน 
^