เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)

สรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท.
สรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท.

30 มี.ค. 2564 0 12

สรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานสรุปผลเข้าร่วมการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผังบัญชีของ อปท. การบันทึกบัญชีหน่วยงาน โดยใช้ Excel
รายงานสรุปผลเข้าร่วมการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผังบัญชีของ อปท. การบันทึกบัญชีหน่วยงาน โดยใช้ Excel

30 มี.ค. 2564 0 11

รายงานสรุปผลเข้าร่วมการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผังบัญชีของ อปท การบันทึกบัญชีหน่วยงาน โดยใช้ Excel

รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลสู่ไทย์แลนด์ 4.0 สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลสู่ไทย์แลนด์ 4.0 สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

30 มี.ค. 2564 0 11

รายงานผลการเข้ารับการอบรมโครงการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลสู่ไทย์แลนด์ 4 0 สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานสรุปผลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ
รายงานสรุปผลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ

30 มี.ค. 2564 0 14

รายงานสรุปผลเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท เป็นหน่วยรับงบประมาณ

รายงานการเข้ารับอมรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ อปท.เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 2563
รายงานการเข้ารับอมรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ อปท.เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 2563

30 มี.ค. 2564 0 19

รายงานการเข้ารับอมรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ อปท เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 2563

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปี2563
รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปี2563

30 มี.ค. 2564 0 30

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศ อปท เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปี2563

1
^