เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีตฯ

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม-บ้านดอนตาช้าง ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร เชื่อม ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-ภาพก่อนดำเนินการ
https://drive.google.com/drive/folders/1GPZFb5VhYAwy2JsE4t30liqBKmjHKxwP

-วีดีโอการดำเนินการ
วีดีโอ 1
https://youtu.be/lyepKf7lFWg

วีดีโอ 2
https://youtu.be/3IYK1vhxcbY

วีดีโอ 3
https://youtu.be/s_v46Y7WeuM


 

Relate

^