การมอบหมายคณะทำงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

การมอบหมายคณะทำงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต   

ผู้เขียน Admin

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^