การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ มีส่วนร่วม No Gift Policy"

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ มีส่วนร่วม No Gift Policy"   

ผู้เขียน Admin

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^