มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

ผู้เขียน Admin

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^