กระบวนการในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-กองพัสดุและทรัพย์สิน

กระบวนการในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-กองพัสดุและทรัพย์สิน     

ผู้เขียน Admin

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^