014-คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คู่มือการใช้งาน ระบบการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) : ระบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ขัดข้อง (Work Manaul)
คู่มือการใช้งาน ระบบการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) : ระบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ขัดข้อง (Work Manaul)

คู่มือการใช้งาน ระบบการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) : ระบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ขัดข้อง (Work Manaul)

กระบวนการในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-กองพัสดุและทรัพย์สิน
กระบวนการในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-กองพัสดุและทรัพย์สิน

กระบวนการในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-กองพัสดุและทรัพย์สิน

กระบวนการการให้บริการการขอใช้สนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กองการท่องเที่ยวและกีฬา
กระบวนการการให้บริการการขอใช้สนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กองการท่องเที่ยวและกีฬา

กระบวนการการให้บริการการขอใช้สนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา-กองการท่องเที่ยวและกีฬา

กระบวนการการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) หลักสูตรขั้นต้น ขั้นกลางและหลักสูตรขั้นสูง
กระบวนการการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) หลักสูตรขั้นต้น ขั้นกลางและหลักสูตรขั้นสูง

กระบวนการการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) หลักสูตรขั้นต้น ขั้นกลางและหลักสูตรขั้นสูง

กระบวนการการดำเนินการตามการขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระบวนการการดำเนินการตามการขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระบวนการการดำเนินการตามการขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ-สำนักปลัด อบจ.
กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ-สำนักปลัด อบจ.

กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ-สำนักปลัด อบจ.

กระบวนการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแบบก่อหนี้ผูกพันและไม่ก่อหนี้ผูกพัน-กองสาธารณสุข
กระบวนการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแบบก่อหนี้ผูกพันและไม่ก่อหนี้ผูกพัน-กองสาธารณสุข

กระบวนการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแบบก่อหนี้ผูกพันและไม่ก่อหนี้ผูกพัน-กองสาธารณสุข

1
^