การขับเคลื่อนจริยธรรม

รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ทำ (Dos & Don'ts) ของข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ทำ (Dos & Don'ts) ของข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ทำ (Dos & Don ts) ของข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การมอบหมายคณะทำงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
การมอบหมายคณะทำงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

การมอบหมายคณะทำงานเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

การแต่งตั้งชุดให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การแต่งตั้งชุดให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การแต่งตั้งชุดให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566

ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรม ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2566

1
^