การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒณธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒณธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒณธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ มีส่วนร่วม No Gift Policy"
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ มีส่วนร่วม No Gift Policy"

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ มีส่วนร่วม No Gift Policy

1
^