0655-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม อบจ.พระนครศรีอยุธยา "พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ มีส่วนร่วม"
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม อบจ.พระนครศรีอยุธยา "พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ มีส่วนร่วม"

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม อบจ.พระนครศรีอยุธยา พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ มีส่วนร่วม

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (30 มีนาคม 2564)
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (30 มีนาคม 2564)

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (30 มีนาคม 2564)

1
^