การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมผู้เช่าตลาดกลางเพื่อเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดการและจัดระเบียบร้านค้าในตลาดกลางเพื่อเกษตรกร
การประชุมผู้เช่าตลาดกลางเพื่อเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดการและจัดระเบียบร้านค้าในตลาดกลางเพื่อเกษตรกร

การประชุมผู้เช่าตลาดกลางเพื่อเกษตรกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดการและจัดระเบียบร้านค้าในตลาดกลางเพื่อเกษตรกร

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน
การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2564
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2564

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2564

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565

1
^