แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1
^