เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายใน และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563
       


 
^