เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 โครงการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2562 จำนวน 1 โครงการ
1.โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ

http://aypao.go.th/aypao/datas/file/1560333387.pdf

 

Relate

^