เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 22 มกราคม 2562 จำนวน 1 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 22 มกราคม 2562 จำนวน 1 โครงการ

22 ม.ค. 2562 0 0

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ประจำวันที่ 22 มกราคม 2562 จำนวน 1 โครงการ 1 โครงการจัดทำวารสารรายไตรมาส รวม 3 ฉบับต่..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562 จำนวน 1 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562 จำนวน 1 โครงการ

21 ม.ค. 2562 0 0

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562 จำนวน 1 โครงการ 1 โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่..

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562 จำนวน 4 โครงการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562 จำนวน 4 โครงการ

14 ม.ค. 2562 0 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562 จำนวน 4 โครงการ

^