เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
นโยบายการทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่แถลงต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
1. ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร
     -สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
     -บริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล วาระแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
     -เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนา เพื่อสนองต่อปัญหา ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
     -สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเข้มแข็งทางสังคม เพื่อสร้างพลังในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยส่งเสริมการทำกิจกรรมในลักษณะพหุภาคี โดยให้หน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
     -ปรับปรุงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้พร้อมที่จะรองรับการกระทำภารกิจตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนตามที่กฎหมายกำหนด
     -นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
     -สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการทำงานได้อย่างแท้จริง
     -ยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรม เน้นความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เพื่อสร้างองค์กรให้         เข็มแข็ง และพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. ด้านเศรษฐกิจ การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
     -สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
     -สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการลงทุนในธุรกิจการค้า การบริการที่เอื้อต่ออุตสาหกรรม ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ          สิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการวางแผน การจัดการและการขนส่งสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า (ระบบโลจิสติกส์)
     -ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สินค้าของชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของสินค้าผลิตภัณฑ์ในระดับจังหวัด รวมถึงการประชาสัมพันธ์เปิดเผยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ทราบ และสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก
     -ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเพิ่มผลผลิต สนับสนุนการจัดตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพของชุมชน โดยการร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
     -ส่งเสริมกิจการด้านการตลาดให้กับสินค้าด้านการเกษตร โดยมีตลาดกลางเป็นแหล่งกระจายสินค้าการเกษตรตามฤดูกาล สนับสนุนให้จัดตั้งตลาดกลางของเอกชน
     -จัดให้มีแผนป้องกันและมาตรการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โดยสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนและการจ้างงานในภาคเอกชน
     -ขับเคลื่อนโยบายของรัฐบาล ลดปัญหาความยากจนของประชาชน
3. ด้านสังคม
     -พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพ
     -ส่งเสริมการสร้างความเป็นธรรมในสังคม การสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย
     -ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอย่างใกล้ชิด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและครบวงจร
     -สนับสนุนส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมกันแก้ปัญหาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
     -ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ
     -ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมองค์กรภาคประชาสังคม
4. ด้านสาธารณสุข
     -พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมอาสาสมัครให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
     -พัฒนาระบบสาธารณสุขเชิงรุก มุ่งเน้นการสนับสนุนสุขภาพและป้องกันโรค มีระบบคุ้มกันที่มีความไวเพียงพอในการเตือนภัย และขจัดปัญหาภัยคุกคามด้านสุขภาพ
     -พัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความบกพร่องในการดูแลตนเอง
     -ส่งเสริมระบบบริการและการดูแลในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
     -ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เร่งรัดการควบคุมและป้องกันโรค การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่เป็นเรื่อง        เร่งด่วนของชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
     -ส่งเสริมกีฬา เพื่อสุขภาที่ดีแก่ประชาชน เด็กและเยาวชน
5. ด้านการศึกษา
     -สนับสนุนและร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
     -ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
     -สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ “ โรงเรียนในฝัน ”  กระจายทรัพยากร เพื่อบริหารโรงเรียน “ให้ถึงฝัน” อย่างทั่วถึง
     -ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ทั้งในระบบและนอกระบบ
     -พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     -ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารหลักสูตรและเนื้อหาสาระในการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้คุณธรรมนำความรู้
     -อนุรักษ์ ทำนุบำรุง และบูรณปฏิสังขรณ์ แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้เป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทาง              ประวัติศาสตร์ รวมทั้งศิลปะการแสดงต่าง ๆ
     -ทำการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี- อยุธยา ให้มีความพร้อมในการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     -จัดให้มีผังเมืองรวม “อยุธยา  น่าอยู่  น่าเที่ยว  น่าลงทุน”
     -จัดให้มีศูนย์แก้ไขปัญหาขยะ ทั้งในเขตเมือง และอำเภอต่าง ๆ
     -ควบคุมและกำจัดมลภาวะ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต ของคนอยุธยา
     -ส่งเสริมและสร้างความตระหนัก และจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์      เผยแพร่การดำเนินกิจกรรมและปรับพฤติกรรม การบริโภคสินค้า และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
     -ส่งเสริมให้มีบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
     -สร้างความคุ้มกันและการเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
     -พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด และช่วยลดมลพิษ
     -ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
7. ด้านการท่องเที่ยว
     -พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ รักษาไว้ซึ่ง “อยุธยามรดกโลก”
     -พัฒนาองค์กรเครือข่าย เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
     -ร่วมจัดตั้ง บูรณาการพัฒนาเครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยว
     -ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการป้องกันและการรักษาด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
8. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     -พัฒนาปรับปรุงถนน สะพาน โครงข่ายการคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ
     -เพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานและการบริการคมนาคมขนส่งให้มีความคุ้มค่าและทั่วถึง
     -ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผังเมือง
     -พัฒนาระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ
     -พัฒนาระบบจราจร ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนทางที่ผ่านสถานที่สำคัญ
     -ส่งเสริมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตามบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
^