เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นายคมกฤช บุรุษพัฒน์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นายวสุ จานุรัตน์อนันต์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • thumbnail

  นางสิริกร ชูตินันท์

  ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

 • thumbnail

  นางสาวธันวลี เกตุแก้ว

  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายยิ่งยศ บุณยานันท์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวสุนิตย์ หาสุชล

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางพวงทอง ณรงค์เดชา

  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

^