เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

สมาชิกสภา

 • thumbnail

  นายเอนก ตันจรารักษ์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นางสาวภัทรี สุภานุกานนท์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 1

 • thumbnail

  นายทวีศักดิ์ ตั้งชนส์จำรัส

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 2

 • thumbnail

  พ.อ.อ.นรชัย กฤษณเกษกุล

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นางสาวภัทรี สุภานุกานนท์

  ส.อบจ. อำเภอพระครศรีอยุธยา เขต 1

 • thumbnail

  นายจิระศักดิ์ มดทองคำ

  ส.อบจ. อำเภอพระครศรีอยุธยา เขต 2

 • thumbnail

  พ.อ.อ.นรชัย กฤษณเกษกุล

  ส.อบจ. อำเภอพระครศรีอยุธยา เขต 3

 • thumbnail

  นายนวพร ผ่องวาสนา

  ส.อบจ. อำเภอพระครศรีอยุธยา เขต 4

 • thumbnail

  นางอรอุมา ฉิมพาลี

  ส.อบจ. อำเภอพระครศรีอยุธยา เขต 5

 • thumbnail

  นายยุทธนา ก้อนทอง

  ส.อบจ. อำเภอบางปะอิน เขต 1

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ ภาคอินทรีย์

  ส.อบจ. อำเภอบางปะอิน เขต 2

 • thumbnail

  นายชูเกียรติ เขียวฉอ้อน

  ส.อบจ. อำเภอบางปะอิน เขต 3

 • thumbnail

  นายเอนก ตันจรารักษ์

  ส.อบจ. อำเภอบางปะอิน เขต 4

 • thumbnail

  นายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ

  ส.อบจ. อำเภอวังน้อย เขต 2

 • thumbnail

  นายพงศ์ปณต พันธ์เจริญวรกุล

  ส.อบจ. อำเภอวังน้อย เขต 3

 • thumbnail

  นายวิเชียร เอนกลาภ

  ส.อบจ. อำเภอเสนา เขต 1

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ ชื่นอารมณ์

  ส.อบจ. อำเภอเสนา เขต 2

 • thumbnail

  นายสุรเดช บุญเดช

  ส.อบจ. อำเภอท่าเรือ เขต 1

 • thumbnail

  นายมาโนช ตั้งใจรักษ์

  ส.อบจ. อำเภอท่าเรือ เขต 2

 • thumbnail

  นายอริญชัย สุขสุภาพ

  ส.อบจ. อำเภอบางไทร เขต 1

 • thumbnail

  นายเอกพล จุฑานพรัตน์

  ส.อบจ. อำเภอบางไทร เขต 2

 • thumbnail

  นายทวีศักดิ์ ตั้งชนส์จำรัส

  ส.อบจ. อำเภอผักไห่ เขต 1

 • thumbnail

  นายภาคภูมิ พัฒนะพีระพงศ์

  ส.อบจ. อำเภอผักไห่ เขต 2

 • thumbnail

  นายชีวิน ปิยะทัศน์ศรี

  ส.อบจ. อำเภออุทัย เขต 1

 • thumbnail

  ลาออก

  ส.อบจ. อำเภออุทัย เขต 2

 • thumbnail

  นายกิติศักดิ์ สุขเจริญ

  ส.อบจ. อำเภอบางปะหัน

 • thumbnail

  นายวันชัย รักษาสกุล

  ส.อบจ. อำเภอนครหลวง

 • thumbnail

  นายภูมินทร์ มงคลกาย

  ส.อบจ. อำเภอบางซ้าย

 • thumbnail

  นางรัตนา หวังเทพอนุเคราะห์

  ส.อบจ. อำเภอบางบาล

 • thumbnail

  นายฤทธี อยู่ประเสริฐ

  ส.อบจ. อำเภอบ้านแพรก

 • thumbnail

  นายธีรพงศ์ รัตนพันธุ์ศรี

  ส.อบจ. อำเภอภาชี

 • thumbnail

  นายชูศักดิ์ ทองประพิศกุล

  ส.อบจ. อำเภอมหาราช

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภัส เกิดแก้ว

  ส.อบจ. อำเภอลาดบัวหลวง

^