เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

สมาชิกสภา

 • thumbnail

  นายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ

  ประธานสภา อบจ.

 • thumbnail

  นายจิระศักดิ์ มดทองคำ

  รองประธานสภา อบจ.

 • thumbnail

  นายธีรพงศ์ รัตนะพันธุ์ศรี

  รองประธานสภา อบจ.

 • thumbnail

  นายทวีศักดิ์ ตั้งชนม์จำรัส

  เลขานุการสภา อบจ.

 • thumbnail

  นางสาวภัทรี สุภานุกานนท์

  อำเภอพระนครศรีอยุธยา เขต 1

 • thumbnail

  นายจิระศักดิ์ มดทองคำ

  อำเภอพระนครศรีอยุธยา เขต 2

 • thumbnail

  พันจ่าอากาศเอก นรชัย กฤษณเกษกุล

  อำเภอพระนครศรีอยุธยา เขต 3

 • thumbnail

  นายนวพร ผ่องวาสนา

  อำเภอพระนครศรีอยุธยา เขต 4

 • thumbnail

  นายกำพล พลีบัตร

  อำเภอพระนครศรีอยุธยา เขต 5

 • thumbnail

  นายธนเดช โตไพบูลย์

  อำเภอบางปะอิน เขต 1

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ ภาคอินทรีย์

  อำเภอบางปะอิน 2

 • thumbnail

  นายรวิรัชต์ ลีวัฒนะ

  อำเภอบางปะอิน เขต 3

 • thumbnail

  นายนันทชัย นิลสัย

  อำเภอบางปะอิน เขต 4

 • thumbnail

  นายไกรฤกษ์ อาภาขจร

  อำเภอวังน้อย เขต 1

 • thumbnail

  นายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ

  อำเภอวังน้อย เขต 2

 • thumbnail

  นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์

  อำเภอวังน้อย เขต 3

 • thumbnail

  นายชีวิน ปิยะทัศน์ศรี

  อำเภออุทัย เขต 1

 • thumbnail

  นางสาวชลดา คงเวหน

  อำเภออุทัย เขต 2

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ทองสีเข้ม

  อำเภอบางปะหัน เขต 1

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ วาณิชย์ปฏิยุทธ์

  อำเภอบางปะหัน เขต 2

 • thumbnail

  นายประดิษฐ์ สังขจาย

  อำเภอเสนา เขต 1

 • thumbnail

  นางสาวนันทยา เกิดแก้ว

  อำเภอเสนา เขต 2

 • thumbnail

  นางสาวอรปภา รามศักดิ์

  อำเภอบางไทร เขต 1

 • thumbnail

  นายเกียรติกุล ไกรเดชา

  อำเภอบางไทร เขต 2

 • thumbnail

  นายสุรเดช บุญเดช

  อำเภอท่ารือ เขต 1

 • thumbnail

  นายอัศม์ไชย ตั้งใจรักษ์

  อำเภอท่ารือ เขต 2

 • thumbnail

  นายทวีศักดิ์ ตั้งชนม์จำรัส

  อำเภอผักไห่

 • thumbnail

  นายประเทือง วิลัยพฤกษ์

  อำเภอลาดบัวหลวง

 • thumbnail

  นายวันชัย รักษากุล

  อำเภอนครหลวง

 • thumbnail

  นางรัตนา หวังเทพอนุเคราะห์

  อำเภอบางบาล

 • thumbnail

  นายธีรพงศ์ รัตนะพันธุ์ศรี

  อำเภอภาชี

 • thumbnail

  นายเดชา บรรจงพินิจ

  อำเภอมหาราช

 • thumbnail

  นางสาวสุภัสสรณ์ ศรีชวฤทธิ์

  อำเภอบางซ้าย

 • thumbnail

  นายปราโมทย์ พานมะลิ

  อำเภอบ้านแพรก

^