เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นายพันธ์ุเลิศ มีวุฒิสม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ โชคกิจ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นางเครือวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นางลัดดา ภาคทรัพย์ศรี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นายสุรวุฒิ หงษ์ทอง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ กอบัวแก้ว

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

^