เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • thumbnail

  นายเอนก ตันจรารักษ์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • thumbnail

  นายวิเชียร เอนกลาภ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ โชคกิจ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • thumbnail

  นางเครือวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • thumbnail

  นางลัดดา ภาคทรัพย์ศรี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • thumbnail

  นายสมชาย สุวิบาย

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • thumbnail

  นางกชพร ทัศนะ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

^