เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นายคมกฤช บุรุษพัฒน์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.สมาน มงคล

  ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

 • thumbnail

  นางสิริกร ชูตินันท์

  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางสาวธันวลี เกตุแก้ว

  หัวหน้าสำนักปลัด อบจ

 • thumbnail

  นางประมวล มณีงาม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายคมกฤช บุรุษพัฒน์

  รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวสุนิตย์ หาสุชล

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 • thumbnail

  นายมานพ มีชูจิตร์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางพวงทอง ณรงค์เดชา

  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  นางมยุรี คณะรัตน์

  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

^