เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นายพันธ์ุเลิศ มีวุฒิสม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ โชคกิจ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นางเครือวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นางลัดดา ภาคทรัพย์ศรี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นายสุรวุฒิ หงษ์ทอง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ กอบัวแก้ว

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมาชิกสภา

 • thumbnail

  นายเอนก ตันจรารักษ์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นางสาวภัทรี สุภานุกานนท์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 1

 • thumbnail

  นายทวีศักดิ์ ตั้งชนส์จำรัส

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คนที่ 2

 • thumbnail

  พ.อ.อ.นรชัย กฤษณเกษกุล

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นางสาวภัทรี สุภานุกานนท์

  ส.อบจ. อำเภอพระครศรีอยุธยา เขต 1

 • thumbnail

  นายจิระศักดิ์ มดทองคำ

  ส.อบจ. อำเภอพระครศรีอยุธยา เขต 2

 • thumbnail

  พ.อ.อ.นรชัย กฤษณเกษกุล

  ส.อบจ. อำเภอพระครศรีอยุธยา เขต 3

 • thumbnail

  นายนวพร ผ่องวาสนา

  ส.อบจ. อำเภอพระครศรีอยุธยา เขต 4

 • thumbnail

  นางอรอุมา ฉิมพาลี

  ส.อบจ. อำเภอพระครศรีอยุธยา เขต 5

 • thumbnail

  นายยุทธนา ก้อนทอง

  ส.อบจ. อำเภอบางปะอิน เขต 1

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ ภาคอินทรีย์

  ส.อบจ. อำเภอบางปะอิน เขต 2

 • thumbnail

  นายชูเกียรติ เขียวฉอ้อน

  ส.อบจ. อำเภอบางปะอิน เขต 3

 • thumbnail

  นายเอนก ตันจรารักษ์

  ส.อบจ. อำเภอบางปะอิน เขต 4

 • thumbnail

  นายสมชาย ศิลาเจริญธนกิจ

  ส.อบจ. อำเภอวังน้อย เขต 2

 • thumbnail

  นายพงศ์ปณต พันธ์เจริญวรกุล

  ส.อบจ. อำเภอวังน้อย เขต 3

 • thumbnail

  นายวิเชียร เอนกลาภ

  ส.อบจ. อำเภอเสนา เขต 1

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ ชื่นอารมณ์

  ส.อบจ. อำเภอเสนา เขต 2

 • thumbnail

  นายสุรเดช บุญเดช

  ส.อบจ. อำเภอท่าเรือ เขต 1

 • thumbnail

  นายมาโนช ตั้งใจรักษ์

  ส.อบจ. อำเภอท่าเรือ เขต 2

 • thumbnail

  นายอริญชัย สุขสุภาพ

  ส.อบจ. อำเภอบางไทร เขต 1

 • thumbnail

  นายเอกพล จุฑานพรัตน์

  ส.อบจ. อำเภอบางไทร เขต 2

 • thumbnail

  นายทวีศักดิ์ ตั้งชนส์จำรัส

  ส.อบจ. อำเภอผักไห่ เขต 1

 • thumbnail

  นายภาคภูมิ พัฒนะพีระพงศ์

  ส.อบจ. อำเภอผักไห่ เขต 2

 • thumbnail

  นายชีวิน ปิยะทัศน์ศรี

  ส.อบจ. อำเภออุทัย เขต 1

 • thumbnail

  ลาออก

  ส.อบจ. อำเภออุทัย เขต 2

 • thumbnail

  นายกิติศักดิ์ สุขเจริญ

  ส.อบจ. อำเภอบางปะหัน

 • thumbnail

  นายวันชัย รักษาสกุล

  ส.อบจ. อำเภอนครหลวง

 • thumbnail

  นายภูมินทร์ มงคลกาย

  ส.อบจ. อำเภอบางซ้าย

 • thumbnail

  นางรัตนา หวังเทพอนุเคราะห์

  ส.อบจ. อำเภอบางบาล

 • thumbnail

  นายฤทธี อยู่ประเสริฐ

  ส.อบจ. อำเภอบ้านแพรก

 • thumbnail

  นายธีรพงศ์ รัตนพันธุ์ศรี

  ส.อบจ. อำเภอภาชี

 • thumbnail

  นายชูศักดิ์ ทองประพิศกุล

  ส.อบจ. อำเภอมหาราช

 • thumbnail

  นางสาวนันท์นภัส เกิดแก้ว

  ส.อบจ. อำเภอลาดบัวหลวง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  ว่าง

  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  นายคมกฤช บุรุษพัฒน์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.สมาน มงคล

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • thumbnail

  นางสิริกร ชูตินันท์

  ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

 • thumbnail

  นางสาวธันวลี เกตุแก้ว

  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางประมวล มณีงาม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายยิ่งยศ บุณยานันท์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวสุนิตย์ หาสุชล

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางพวงทอง ณรงค์เดชา

  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นางสาวสุนิตย์ หาสุชล

  รักษาการผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายก อบจ.

 • thumbnail

  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

^