เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พนง.ทุ่งภูเขาทอง

ไม่มีมารยาท
10 ก.ย. 2562 เวลา 16:35 น. 1 158

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำชับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะต่างๆ ให้ใช้กริยาและวาจาที่เหมาะสมแก่บุคคล สถานที่ กาลเทศะและจารีตประเพณีของสังคม อันจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และรายงานปัญหา อุปสรรคหรือผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความคิดเห็นที่ #1 19 ก.ย. 2562 เวลา 14:47 น. 110.77.xxx.xxx
^