เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 บ้านกรด อ. บางปะอินล่าช้า

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 บ้านกรด อ. บางปะอินล่าช้า
แจ้งผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมถนน ค.ส.ล. หมู่ 1 ต. บ้านกรด อ. บางปะอิน เชื่อมต่อ ต. คลองสวนพลู อ. พระนครศรีอยุธยา ส่งผลกระทบกับผู้อาศัยบริเวณที่มีการก่อสร้าง โดยพบปัญหาดังนี้
1. การเริ่มต้นดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ตามแผน 29 มิ.ย. 62 แต่การดำเนินการจริงล่าช้ากว่านั้น 2 - 3 สัปดาห์
2. ไม่มีการประกาศประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งเตือนให้ผู้อาศัยบริเวณที่มีการก่อสร้างให้รับทราบก่อนล่วงหน้า
3. เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง แค่เริ่มต้นโครงการก็ต้องจอดซ่อมแล้ว ทำให้งานล่าช้ากว่าเดิมอีก
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ควรควบคุมงานให้เข้มงวดกว่านี้
5. การดำเนินการไม่มีการวางแผนปรับปรุงถนน 2 เลน ไม่ทำทีละเลน ทำที 2 เลน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้สัญจร
6. การดำเนินการก่อสร้างล่าช้า มีช่วงเวลาที่ไม่มีการดำเนินการอะไรเลยถึง 2 สัปดาห์ ความก้าวหน้าหยุดนิ่ง
7. ผู้อาศัยที่บ้านสูงกว่าถนน ไม่สามารถนำรถเข้าบ้านได้ ได้รับผลกระทบ และไม่มีการเยียวยา
8. เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในป้ายโครงการ 035-796450 ติดต่อยากมาก ไม่มีคนรับ
9. การโทรร้องเรียนเรื่องข้างต้นต้องติดต่อเบอร์ใด เนื่องจากไล่โทรเกือบทุกเบอร์ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ อบจ. พระนครศรีอยุธยา ไม่มีคนรับ
10. 4/9/2562 มีคนรับสายที่เบอร์ 035-796432 ก็แจ้งให้ติดต่อเบอร์ 035-796450 จึงอยากสอบถามว่า การร้องเรียนใครเป็นผู้รับผิดชอบรับเรื่องและประสานงาน
11. 4/9/2562 เบอร์ 035-796450 รับโทรศัพท์ กำลังจะแจ้งเรื่องร้องเรียน แต่ได้รับการตอบรับว่า ใครให้แจ้งที่หมายเลขนี้ สรุป การรับเรื่องร้องเรียน ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ใด

ท้ายสุดนี้ การดำเนินการปรับปรุงถนนมีความล่าช้า ผู้อาศัยและผู้สัญจร ใช้เส้นทางได้รับผลกระทบแล้ว ขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานมีความเข้มงวดในการตรวจสอบ ตรวจรับพัสดุ ไม่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และขอให้ได้ถนนที่เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและขอบเขตงาน ได้ถนนที่มีคุณภาพสูง ประชาชนสามารถใช้งานได้ยาวนาน
04 ก.ย. 2562 เวลา 10:34 น. 0 155
^